Privacy verklaring

Privacy Policy

078 Budgetbeheer, gevestigd aan Koninginneweg 1 3331CD Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

078 Budgetbeheer
Koninginneweg 1
3331CD Zwijndrecht

0641574178
www.078budgetbeheer.nl
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

078 Budgetbeheer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Burgerlijke staat
– Bankrekeningnummer
– Betalingsgegevens
– Gegevens thuiswonende minderjarige kinderen
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

078 Budgetbeheer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Eventueel lidmaatschap vakbond
– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

078 Budgetbeheer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het uitvoeren van de gesloten overeenkomst
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

078 Budgetbeheer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 078 Budgetbeheer) tussen zit. 078 Budgetbeheer gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Online internetbankieren via ABN AMRO Bank voor het verrichten van transacties welke al dan niet geautomatiseerd worden verwerkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

078 Budgetbeheer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Al uw gegevens worden zolang de overeenkomst duurt bewaard, na opzegging van de overeenkomst zal 078 Budgetbeheer uw persoonsgegevens nog 1 jaar bewaren, mocht u binnen dit jaar opnieuw een overeenkomst afsluiten kan er makkelijker doorgepakt worden om verdere financiële nadelen in te perken. Na het beëindigen van de overeenkomst zal de machtiging bij de bank betreffende het rekeningnummer wel worden opgezegd, 078 Budgetbeheer heeft dan geen toegang meer tot uw financiële overzichten en betalingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

078 Budgetbeheer deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 078 Budgetbeheer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt 078 Budgetbeheer uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Derden Doel Gegevens
Schuldeisers/deurwaarders Maken van afspraken betreffende betalingen –        Stabilisatieovereenkomst
–        Budgetplan
–        Betalingsoverzichten van aflossingen/betalingen aan betreffende schuldeiser/deurwaarder

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

078 Budgetbeheer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 078 Budgetbeheer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 078 Budgetbeheer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

078 Budgetbeheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]