Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de budgetbeheerder en cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Gegevensverstrekking en geheimhoudingsplicht

2.1 De gegevens van de cliënt worden opgenomen in een cliëntenregistratie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet wordt de bescherming van de privacy van burgers geregeld. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De budgetbeheerder verstrekt slechts gegevens aan derden, indien zulks in het belang van de cliënt is of uit aard van budgetbeheer voort vloeit.

Artikel 3  Taken cliënt

3.1 De cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld. De cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie die van belang is terecht komt bij de budgetbeheerder.

3.2. De cliënt deelt wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer per direct schriftelijk mede aan de budgetbeheerder.

3.3 De cliënt gaat geen nieuwe schulden en/of andere verplichtingen aan behalve wanneer de budgetbeheerder schriftelijke toestemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bank- en/of girorekening.

3.4 De cliënt machtigt de budgetbeheerder om alle handelingen die nodig zijn te kunnen verrichten. Daarbij worden alle huidige en toekomstige inkomsten door de budgetbeheerder in ontvangst genomen en bij de uitgaven worden de kosten van het budgetbeheer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen en aflossing van schulden conform overeengekomen afbetalingsregelingen gewaarborgd bij voldoende saldo.

3.5 De cliënt machtigt de budgetbeheerder om, indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen.

3.6 De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een toereikend saldo, zodat de budgetbeheerder tot betaling volgens het overeengekomen budgetplan kan overgaan.

Artikel 4  Taken budgetbeheerder

4.1 De cliënt opent twee rekeningen, een beheer- en een leefgeldrekening. Alle pasjes en inlogcodes van de beheerrekening worden door de cliënt aan de budgetbeheerder  ter beschikking gesteld.  Alle inkomsten en uitgaven geschieden via de beheerrekening. De budgetbeheerder voert het beheer over deze bankrekening.  Op de leefgeldrekening ontvangt de cliënt wekelijks of maandelijks leefgeld voor zover het saldo dit toestaat. De kosten voor deze rekeningen komen voor rekening van de cliënt en worden door de budgetbeheerder rechtstreeks doorbelast naar de cliënt.

4.2 De budgetbeheerder stelt binnen 3 maanden na aanvang van deze overeenkomst een budgetplan op, inhoudende de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de cliënt.

4.3 De budgetbeheerder verricht de uitgaven overeenkomstig het opgestelde budgetplan.

4.4 De budgetbeheerder verstrekt de cliënt wekelijks of maandelijks leefgeld op de daartoe bestemde leefgeldrekening.

4.5 De budgetbeheerder inventariseert bij aanvang van het budgetbeheer de eventuele schulden van de cliënt.

4.6 De budgetbeheerder doet geen werkzaamheden betreffende problematische schulden en verwijst in dat geval door naar de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente of naar een bewindvoerder.

4.7 De budgetbeheerder verstrekt op aanvraag van de cliënt een overzicht van de  mutaties op de beheerrekening.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van budgetbeheerder dan is de aansprakelijkheid van de budgetbeheerder steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van de budgetbeheerder wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan.

5.2. De budgetbeheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar de budgetbeheerder diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen dat betrekking heeft op cliënt(en).

5.3 De budgetbeheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer cliënt geen volledige medewerking verleent aan het budgetbeheer.

 Artikel 6 Bereikbaarheid

6.1 Opdrachtnemer is op de volgende manieren op werkdagen bereikbaar: telefonisch (06 – 41 57 41 78) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.00 uur tot 13.00 uur . Het is mogelijk dat wij niet in staat zijn u direct te woord te staan. U kunt altijd een bericht inspreken of een e-mail sturen ([email protected]). Wij streven ernaar u binnen 48 uur terug te bellen en/of te reageren via mail. Ons postadres is: Koninginneweg 1, 3331 CD Zwijndrecht.

 Artikel 7 Kosten

7.1 De kosten voor budgetbeheer bedragen €60,00 per maand voor budgetbeheer zonder schulden en €65,00 per maand voor budgetbeheer met schulden (tenzij anders overeengekomen). Tariefswijzigingen worden minimaal één kalendermaand voor aanvang van de verhoging schriftelijk door de budgetbeheerder aan de cliënt kenbaar gemaakt.

7.2. De kosten voor het budgetbeheer worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij cliënt per de 1e van de maand (betreft de maand) en in mindering gebracht op het rekeningnummer van cliënt door de budgetbeheerder. Bij betaling op een andere wijze zoals hierboven omschreven, moeten de kosten door cliënt zelf, binnen 14 dagen na factuurdatum, volgens de aangegeven wijze van de budgetbeheerder voldaan worden. Indien de kosten bij een derde, bijvoorbeeld de gemeente (bijzondere bijstand) in rekening kunnen worden gebracht, zal dit gedaan worden door de budgetbeheerder.

7.3 De kosten voor het opstarten van een dossier bedragen €250,00, dit moet binnen 6 weken worden voldaan aan de budgetbeheerder, hiervoor zal de budgetbeheerder de cliënt een factuur toezenden. Pas na het voldoen van dit bedrag zal de budgetbeheerder gaan starten met uw dossier.

7.4 De kosten voor het afsluiten van een dossier bedragen €175,00 en moet binnen 6 weken na beëindiging van de overeenkomst zijn betaald aan de budgetbeheerder, hiervoor zal de budgetbeheerder de cliënt een factuur toezenden.

Artikel 8 Duur van de overeenkomst

8.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 6 maanden, gerekend vanaf de 1e dag van de kalendermaand volgend op de ondertekening van deze overeenkomst.

8.2.Cliënt heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen indien de budgetbeheerder zijn verplichtingen niet nakomt.

8.3. Client heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen bij een tariefsverhoging die hoger is dan het landelijk inflatiecijfer.

8.4. Na 6 maanden heeft de cliënt op elk moment het recht deze overeenkomst te beëindigen.

8.4. De budgetbeheerder heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen indien de cliënt zijn verplichtingen niet nakomt. Indien dit plaats vindt binnen 6 maanden na het aangaan van deze overeenkomst, is de cliënt verplicht een schadevergoeding te betalen die 50% bedraagt van het overeengekomen maandbedrag, vermenigvuldigt met het aantal maanden dat deze overeenkomst voortijdig wordt beëindigd.

8.5 Beëindiging van de overeenkomst dient in alle gevallen schriftelijk plaats te vinden. Er wordt een opzegtermijn in acht genomen van één kalendermaand.

Artikel 9 Klachten

9.1 Klachten dienen schriftelijk ingediend te worden en verzien van argumentatie omtrent de klacht. De budgetbeheerder heeft na ontvangst 14 dagen om hierop schriftelijk  te reageren.